Vilkår for bruk av ringeklokken.no

Ringeklokken.no er utviklet av Bureau 1618 AS (heretter kalt Leverandøren) og denne avtale regulerer forholdet mellom Leverandøren og Kunden vedrørende bruk av ringeklokken.no.

Kundens plikter og rettigheter

  • Tilgang og bruksrett til det bestilte systemet, samt support gjennom de kanaler Leverandøren definerer.
  • Rett til tilgang på nye versjoner av ringeklokken.no.

Leverandørens plikter og rettigheter

Plikt til ikke å gi uvedkommende/tredjepart tilgang til opplysninger om Kunden og data som er Kundens eiendom. ​ Rett til å gjøre endringer og oppgraderinger i systemet. Rett til å logge og analysere bruksmønstre for på den måten å kunne tilby økt funksjonalitet og forbedringer. Dette så lenge anonymiteten til Kunden og tilknyttede personopplysninger ivaretas. Rett til å endre pris og prismodell. Ved endringer som overstiger konsumprisindeksen skal kunde varsles minst tre måneder før denne endringen trer i kraft. Ved eventuelle feil eller mangler i systemet som fører til skade eller vesentlig ulempe er Leverandøren sitt erstatningsansvar begrenset oppad til et beløpet som tilsvarer en måneds bruk av programmet. Ved manglende betaling fra Kunde har Leverandøren rett til å sperre tilgang til systemet. Leverandøren har rett til å transportere denne avtalen. Leverandøren kan gjøre endringer i disse vilkårene. Endringer varsles kunden senest en måned før endringene trer i kraft. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid finnes på www.ringeklokken.no.

Avtalens varighet

Avtalen begynner å løpe fra det øyeblikket Kunden bestiller en lisens og varer til den sies opp av en av partene. Kunden har rett på en gratis prøveperiode på 30 dager.

Oppsigelse

Avtalen kan gjensidig sies opp med en måneds varsel. Oppsigelsestiden gjelder fra førstkommende månedsskifte etter at oppsigelse er mottatt. Ved oppsigelse får Kunden tilbakebetalt utestående beløp.

Bestilling og fakturering

Programmet faktureres månedlig eller forskuddsvis for ett år av gangen. Antall registrerte personer ved faktureringstidspunktet legges til grunn for faktureringen. Eventuelle endringer av antall personer gjennom foregående periode etterfaktureres/krediteres normalt neste periode. Ved store endringer i løpet av perioden kan det fortløpende faktureres/krediteres. Pris framgår av gjeldende prisliste ved avtaletidspunktet, se ringeklokken.no/priser.

Diverse

E-post er gyldig kommunikasjonsform i alle tilfeller som gjelder denne avtalen. E-postadresse til Leverandøren er til enhver tid å finne på ringeklokken.no.

Tvister

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal avgjøres i forliksråd/domstoler ved leverandørens alminnelige verneting.

Databehandleravtale

Bureau 1618 AS er som leverandør av ringeklokken.no Databehandler. Kunden er Behandlingsansvarlig.

Kortversjon

Vi etterlever gjeldende lover og regler, og ikke minst anvender sunn fornuft. Vi deler ikke personinformasjon med andre. Vi bruker ikke personinformasjon til noe annet enn det vi har avtalt. Vi sikrer personinformasjon godt.

Selve behandlingen

Behandlingens tema, art, formål og varighet

Behandlingen av personopplysninger som leverandøren (databehandleren) gjør på vegne av kunden (behandlingsansvarlig) består i å ta vare på kontaktinformasjon til ansatte hos kunden og bruke disse for å formidle kontakt mellom personer registrert på ringeklokken og deres besøkende. For kundens kontaktpersoner brukes også personopplysningene til å holde kunden orientert om endringer i tjenesten.

Behandlingen er ikke tidsbegrenset og varer inntil avtalen sies opp av en av partene, eller til kunden sletter personer fra systemet.

Kategorier

De registrerte er personer hos kunden som skal vises på ringeklokken.

Personinformasjon vi behandler er:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Stilling
  • Avdeling
  • Bilde

Det forutsettes at kunden har nødvendige rettigheter til visning av bilder av de ansatte.

Kundens (behandlingsansvarlige) plikter og rettigheter

Kunden skal slette data når de ikke lengre er relevante, eksempelvis når en ansatt slutter skal denne personen slettes fra systemet. Kunden skal legge inn i sine rutiner at persondata om ansatte som slutter blir slettet som en del av rutinen ved avslutning av arbeidsforhold. Kunden skal gi personer registerert i ringeklokken.no innsyn i hvilke personopplysninger som finnes på forespørsel fra en person. Ved en innsynsbegjæring om personopplysninger skal kunden først verifisere at vedkommende er berettiget innsynet. Dersom innsynet er berettiget (for eksempel at en person ber om personopplysninger om seg selv) skal kunden utlevere dette. Kunden er ansvarlig for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernforordningen og personopplysningsloven. Kunden har rett til å si opp avtalen dersom leverandøren ikke lenger oppfyller lovens krav etter personvernloven.

Leverandørens (databehandlers) plikter og rettigheter

Leverandøren behandler personopplysninger i henhold til denne avtalen, og betrakter denne avtalen som instruks fra kunden i hvordan å behandle personopplysninger. Dersom noe går galt og personopplysninger kan ha eller har kommet på avveie varsler leverandøren kunden omgående. Kun de med et tjenstlig behov hos leverandøren har tilgang til personopplysninger. De som har tilgang til personopplysninger er underlagt taushetsplikt. Ringeklokken.no kjører i et virtuelt miljø hos pythonanywhere.com. De igjen bruker Amazon AWS som leverandør av infrastruktur. Leverandøren har kundens generelle godkjennelse til å bruke andre databehandlere. Leverandøren må likevel underrette kunden ved eventuelle planer om å skifte ut eller bruke nye databehandlere. Kunden må motta en slik underretning minimum to uker før endringen trer i kraft. Leverandøren vil, på forespørsel fra kunden etter anmodning fra den registrerte, bistå med å hente ut, rette, slette eller på annen måte håndtere personopplysninger. Ved opphør av avtalen slettes alle personopplysninger. Leverandør stiller seg fullt disponibel ved revisjon som gjennomføres av kunden eller dennes utpekte representant.